Information om forskningsprojekt inom Protus enligt GDPR

Vår ambition med detta forskningsprojekt är att utvärdera verksamheten och öka kunskaperna om betydelsen av våra lägervistelser och kurser.  För detta behöver vi veta mer om Protus-ungdomarnas tankar om tillvaron och sig själva. Med hjälp av denna utvärdering hoppas vi kunna förbättra Protus verksamhet ännu mer.

Prouts-deltagare får fylla i frågor från väl beprövade psykologiska frågeformulär som även lämpar sig för ungdomar. Detta sker dels inför lägerdeltagande, dels som uppföljning efter lägrets avslut. Svaren kommer att ingå i en databas för forskning.

Föreningen Protus följer gällande bestämmelser för datainsamling. Projektet följer riktlinjer för personuppgifter enligt dataskyddslagen  GDPR. Svaren sparas i en databas där de behandlas konfidentiellt. Ingen enskild persons svar kommer att identifieras i sammanställningarna. Analyser görs endast för grupper. Ingen obehörig har åtkomst till databasen som endast hanteras av forskningsansvariga inom föreningen Protus. Inga ledare eller andra medverkande i Protus aktiviteter där Protus-deltagaren deltar får tillgång svaren som endast används för forskning och utvärdering.

Vi behöver enligt gällande riktlinjer deltagarens samtycke till att låta svaren ingå i en databas enligt dessa förutsättningar. En kortfattad information och möjlighet att lämna samtycke ges därför i enkäten. Ungdomar som fyllt 13 lämnar generellt eget samtycke enligt GDPR. Informationen utformas i projektet på ett lättförståeligt sätt och samtycke kan därför ges direkt av ungdomar som fyllt 13 år. 

Den som ingår i forskningsregistret har rätt att få veta vilka uppgifter som registreras och har möjlighet till rättelse vid felaktiga uppgifter. En ansökan om registerutdrag kan göras en gång per år och ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av den sökande själv. Ansvarig för registret är föreningen Protus i Stockholm, och kontaktperson där är projektledare leg psykolog, Med dr Kristina Elfhag, e-mail: kristina.elfhag@ki.se