Protus_arsmote.jpg

Dagordning Protus årsmöte

Plats och tid: Ekskäret Klustret, Birger Jarlsgatan 58 Stockholm, den 16/2 kl. 13.00 – 17.00

§1 Fastställande av mötesdagordning
§2 Mötets behöriga utlysande
§3 Val av av:
a) Ordförande:
b) Sekreterare:
c) Justerare / rösträknare:
§4 Föreningens verksamhetsberättelse för 2018
§5 Resultat- och balansrapport för 2018
§6 Revisionsberättelse för 2018
§7 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
§8 Presentation och beslut om mål för Protus de närmsta 5 åren
§9 Presentation och beslut om verksamhetsplan för 2019
§10 Beslut om budget för 2019
§11 Fastställande av årsavgift
§12 Val av ordförande, övriga ledamöter, kassör och suppleanter
§13 Val av revisor och revisorsuppleant för kommande verksamhetsår
§14 Val av valberedning
§15 Motioner
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande

Övriga dokument

- Verksamhetsberättelse 2018
- Balansrapport 2018
- Resultatrapport 2018
- Protus mål
- Verksamhetsplan 2019
- Budget 2019

- Valberedningens förslag 2019